#

#

आमि पन सदरस नावि छस लमान, कति बोजि दय म्योन म्यति दियि तार।  आम्यन टाक्यन पोन् िज़न शमान, जुव छुम ब्रमान गर गछहा।।  With a rope of untwisted yarn, am I towing my boat on the ocean. Would that God heard my prayer and ferry me across safely. Like water in unbaked plates of clay my efforts are going waste. How I wish I would reach home !

Today is 5th June Friday 2020 अज़ छि रूप भवऻनी जयन्ती। JJyesth Maas Shukla Paksh Pooranmaashiyaam Bargovaasra sanayitaam. Today is Roop Bhawani Jayanti ज़्येठॖ (ज्येष्ठ) ज़ूनॖ पछॖ (शुक्ल पक्ष) पुनिम (पूर्णिमा) शॊकुरवार (शुक्रवार/जुम्मा) श्री सप्तर्षि सम्वत 5096, अज़ छि रूप भवऻनी जयन्ती। Kashmiri Pandit Nirvasan Samvat_31, Sapthrishi Samvat _ 5096
professional logo

© 2018 - All Rights Reserved